การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง


 

นกแอร์อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงของคุณขึ้นเครื่องบินได้ โดยที่คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะรับพิจารณาขนส่งเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โดยที่ สัตว์ดังกล่าวต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอันตราย สะอาด และ ไม่มีกลิ่น ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องจัดสัตวใส่ในกรง หรือ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นสัตว์ตัวเมีย จะต้องไม่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการขนส่งในลักษณะนี้

  • บริษัทฯ ถือว่าสัตว์มีชีวิตและบรรจุภัณฑ์เป็นสัมภาระพิเศษซึ่งจะต้องเสียค่าขนส่ง 200 บาท/ตัว และ

    อนุญาตให้มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (รวมบรรจุภัณฑ์) หากเกิน 15 กิโลกรัม จะต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มอีก 200 บาท ทั้งนี้น้ำหนักสูงสุด ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม (รวมบรรจุภัณฑ์)


Standard Pet Travel Container

  • ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าป้องกันการหลบหนี และ การขีดข่วนของสัตว์ได้ และจะต้องมีขนาดใหญ่พอเพียงให้สัตว์ยืนและนอนได้เหมาะสม ไม่แตกหักเสียหายและ เหมาะสมกับการขนส่งทางอากาศ

  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการตาย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เป็นโรค รวมทั้งอาการอื่นใดของสัตว์ที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือ หลังการขนส่ง

  • สุนัขนำทางซึ่งติดตามผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าขนส่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับการขนส่งในลักษณะนี้

  • ให้บริการในทุกเที่ยวบิน ยกเว้นเที่ยวบินที่ทำการบินโดยเครื่องบิน SAAB และ ATR (เส้นทางบุรีรัมย์ นครพนม สกลนคร เลย ร้อยเอ็ด แม่สอด น่าน และเชียงใหม่-อุดรธานี)