27 นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยานจาก ม.ซานตง-เจียวธง แจง ได้มากกว่าการฝึก

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และบริษัทสายการบินต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ที่ได้มาตรฐาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้เรียนจะใช้เวลาเรียน 2 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน โดยเปิดสอนนำร่องใน 6 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานที่สามารถช่วยในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการระบุข้อมูลที่เป็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานภาคพื้น จำนวนมากกว่า 40,000 อัตรา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างอากาศยานอย่างต่อเนื่องมา 3 รุ่นแล้ว และรุ่นที่ 2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาช่างอากาศยาน จากมหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 10 เดือน จำนวน 27 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เดินทางไปนิเทศก์การฝึก และร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ด้วย