ไทย (ยิ่งกว่า) พร้อม! เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยสถิติการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวพันกับ “ดิจิทัล” เพื่อสะท้อนว่า ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนแล้วในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ เอ็ตด้า ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการเอ็ตด้า อธิบายว่า เศรษฐกิจดิจิทัล คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพิ่มผลผลิตและผลงาน โดยใช้เวลาน้อยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของไทย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริม และอำนวยความสะดวก

ครอบคลุม 5 เรื่องทั้ง ฮาร์ด อินฟราสตรักเจอร์, ซอฟท์ อินฟราสตรักเจอร์, เซอร์วิส อินฟราสตรักเจอร์, ดิจิทัล อีโคโนมี และดิจิทัล โซไซตี้