เจแปนเรลล์พาส คืออะไร ?

 

เจแปนเรลล์พาส คือ ตั๋วราคาถูกที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกแห่งหนในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ ซึ่งเป็นพาสที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ร่วมมือกันนำเสนอบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขการใช้ อาทิ ไม่สามารถใช้โดยสารขบวนรถไฟ”โนโซมิ” รถไฟ”มิซูโฮะ” ของโทไกโด – ซันโย – คิวชู ชินคันเซ็น

คุณสมบัติการใช้

สำหรับเจแปนเรลล์พาสนี้ หากท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน
จะไม่สามารถซื้อตั๋วแลกพาสรวมทั้งไม่สามารถแลกพาสได้
● ถึงแม้จะมีตั๋วแลกพาสแต่หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน จะไม่สามารถแลกพาส ดังนั้น
โปรดทำความเข้าใจคุณสมบัติการใช้งานก่อนซื้อตั๋วแลกพาส
● กลุ่มบริษัทรถไฟ JR จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยอันเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะคมนาคมระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในกรณี
ที่ไม่สามารถทำการแลกพาสได้เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติการใช้งาน เช่น
เอกสารที่ใช้ตรวจสอบยืนยันไม่เรียบร้อย
(รวมถึงการแนะนำที่ผิดพลาดหรือการแนะนำซึ่งไม่เพียงพอจากบริษัทท่องเที่ยวซึ่งท่านได้ซื้อตั๋วแลกพาส) ดังนั้น
ขอให้ท่านตรวจสอบโดยจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ตรวจสอบยืนยันที่จำเป็นก่อนออกเดินทางให้ดี 

● สำหรับตั๋วแลกพาสที่ไม่ได้นำมาแลก หากภายในไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว ทางเราจะคืนเงินผ่านบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อตั๋ว (※ มีค่าธรรมเนียมต่างหาก)
● การสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว ขอให้ลูกค้าไปติดต่อสอบถามที่บริษัทท่องเที่ยวที่ืลูกค้าซื้อตั๋วมาด้วยตนเอง
● ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีตั้งแต่วันที่ออกบัตร สามารถนำตั๋วมาคืนเงินได้(※ มีค่าธรรมเนียมต่างหาก)