นักศึกษาฝึกงาน

ที่มาของโครงการ

การรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในองค์กร เสมือนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา เรียนรู้สิ่งต่างๆภายในองค์กร รวมถึงแบ่งปันความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานงานจริง และทัศนคติที่ดีในการทํางาน และฝึกปฏิบัติในการ ทํางานอย่างมืออาชีพที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารและพี่ๆ ในนกแอร์ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาาชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าร่วมโครงการ “InLearnship”
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เริ่มสร้างทัศนคติที่ดีและมุมมองทีี่แปลกใหม่ในการทํางาน
 • นักศึกษาจะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและค้นหาความ สนใจที่แท้จริงของตนเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดี และมั่นคง
 • สร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาที่มาจากต่างสถาบันและต่างสายงานกัน เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือกันในอนาคต
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการบินมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
 • มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
 • ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง

เอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอด ระยะเวลาการฝึกงาน

คัดใบสมัคร >  จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด >  เรียกสัมภาษณ์ >  แจ้งผลการสัมภาษณ์ > ปฐมนิเทศ  >  ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงานดูแล นักศึกษา >  นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน > ร่วมกิจกรรม FAM Trip >  นําเสนอผลการฝึกงาน  >  ประเมินหลังการฝึกงาน

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน
  • การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ
  • แบบประเมินของสถาบันต้น
  • แบบประเมินของสถาบันต้น
 • กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องสงผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

Nok Fan Club ลักษณะงาน สนับสนุนการทําใบสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ แก้ไขข้อมูลสวนตัวและข้อมูลการสะสมคะแนนของสมาชิกนกแฟนคลับ อัพเดทจํานวนสมาชิกใหม่ที่สมัครผ่านสถานีต่างๆ ดําเนินการส่งของชำรวยและบัตรเชิญให้สมาชิกนกแฟนคลับวีไอพีแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการสมัครทับซ้อนกัน ลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกใหม่ที่ร่วมสมัครผ่านกิจกรรมของ Partner ช่วยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Commercial Sales ลักษณะงาน สนับสนุนจัดทํา Report ต่างๆ สําหรับงานขายและ การตลาด จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร สนับสนุนและทําการประสานงานทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ออกงานอีเว้นท์ของหน่วยงาน และสํารวจตลาดเพื่อนํามาจัดข้อมูลด้านการขาย

Human Resource Development ลักษณะงาน สนับสนุนจัดฝึกอบรมภายใน ติดต่อประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรม เตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ เอกสาร ประกอบการอบรม อํานวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม คํานวณสรุปรายงานผล แบบประเมินผล บันทึกประวัติการอบรมพนักงาน ประสานการอบรมภายนอก หาข้อมูล หลักสูตรต่างๆ กับสถาบันฝึกอบรม จัดเก็บประวัติข้อมูลอบรมงานด้านนักศึกษาฝึกงาน ประสานงานโครงการนักศึกษาฝึกงานจัดทําบัตรนักศึกษาฝึกงาน จัดเตรียมสวัสดิการสําหรับนักศกษาฝึกงาน จัดทํารายการข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน

Human Resource Management ลักษณะงาน สนับสนุนงานเอกสารภายในองค์กร และภายนอก เช่นเอกสาร ทางประกันสังคม แรงงาน ธนาคาร และอื่นๆ ตรวจสอบเอกสาร ประวัติพนักงานเข้าใหม่ และแยกประเภทเอกสารต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เอกสารประกันสงคม ประกันชวิต ช่วยบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานลงในระบบ HRIS ช่วยตรวจสอบ OT ค่ากะ และนกขยัน ตรวจสอบเอกสารค่ารักษาพยาบาล นําส่งเช็คให้ธนาคาร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ และเช็คสั่งจ่ายพนักงานเป็นต้น

Scheduling & Movement ลักษณะงาน ชวยสนับสนุนงานสารบัญ เช่น โต้ตอบหนังสอในรูปแบบต่างๆ บันทึกข้อความ จดหมาย แบบฟอร์มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญทั่วไป งานด้านการประชุม จดบันทึกการประชุม สงหนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารประชุม เตรียมสถานที่ประชุม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง งานด้านการวาง แผนการใชเครื่องบิน กําหนดเวลาเข้าออก ความถี่ของบริการ การขออนุญาตทําการบิน

Customer Service/Ground Attendant ลักษณะงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานใน ส่วนของการปฏิบัติงานภาคพืนในส่วนของการ Check-in, Stamp-ID, Boarding Gate, Arrival ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และให้เข้าใจการทํางานบริการอย่างน่าประทับใจรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา

E-Commerce and Distribution ลักษณะงาน ช่วยจัดทําหน้า web content ของ Nok Air สืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงาน จัดหารูปต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการทําโปรชวร์เพื่อโปรโหมดด้านการตลาดทาง ออนไลน์ สบค้นข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อนํามาปรับปรุงนําเสนอ การออกแบบและ พัฒนาเนื่อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ nokair.com

Financial Risk Management ลักษณะงาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ตรวจเช็คข้อมูลเกี่ยวกับอายุสัญญาของเครื่องบินแต่ละประเภทและเครื่องบินที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI ตรวจสอบข้อมูล ตัวเลขต่างๆ เพื่อนําเสนอข้อมูลต่อ กลต. จัดเอกสาร วาระการประชุมคณะกรรมการบอร์ด

Planning ลักษณะงาน สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนดําเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และนําเสนอข้อมูลถึงศึกษาความเป็นได้ในการนําเครื่องมือมาพัฒนาแผนปรับปรุงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก