พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2016/04/พระธาตุอินทร์แขวน-300x200.jpeg

ทัวร์ : ทัวร์พม่า : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628 (โชคทวีทัวร์)_CMM2 พม่า 5 สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ 6วัน5คืน DD ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์   ✎ ✈ : วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม (BAGAN)  ✎ ✈ : วันที่สาม พุกาม (BAGAN) – เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) …

Posted in จองทัวร์พม่า, จองพม่า, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่า | | Leave a comment