พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน DD Tel.02-879-1628

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2014/06/เจดีย์ชเวดากอง-300x199.jpg

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ     วันเดินทาง:  ก.ค-ก.ย 2557 ราคาท่านละ: ราคาเริ่มต้น 13900.00 สายการบิน: นกแอร์ DD

Posted in ทัวร์-พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment