พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2015/02/พระธาตุอินทร์แขวน-CMM1.jpg

(consortium) G_ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD) ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –พระราชวังบุเรงนอง  – พระธาตุอินทร์แขวน ✎ ✈ : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้งพระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง ✎ ✈ : วันที่สาม เมืองสิเรียม …

Posted in ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment