ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น Air Asia Tel 02-8791628

(Consotium)_G_?SUPER COOL TOKYO OWAKUDANI 5D3N?โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

นาริตะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่

? ? : วันที่สาม?ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 01-22 ธ.ค. 59?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 23-31 ธ.ค. 59?โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04-08?ธ.ค. 59
05-09?ธ.ค. 59
10-14?ธ.ค. 59
11-15?ธ.ค. 59
12-16?ธ.ค. 59
13-17?ธ.ค. 59
17-21?ธ.ค. 59
18-22 ธ.ค. 59
19-23 ธ.ค. 59
01-05?ธ.ค. 59
02-06?ธ.ค. 59
03-07?ธ.ค. 59
09-13?ธ.ค. 59
14-18?ธ.ค. 59
15-19?ธ.ค. 59
16-20 ธ.ค. 59
20-24?ธ.ค. 59
21-25ธ.ค. 59
22-26 ธ.ค. 59
23-27ธ.ค. 59
24-28ธ.ค. 59
25-29ธ.ค. 59
26-30 ธ.ค. 59
28 ธ.ค.-01 ม.ค.
29 ธ.ค.-02 ม.ค.
30 ธ.ค.-03 ม.ค.
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

32,900
33,900
35,900
38,900
49,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_SAWARA TAKAYAMA OSAKA WINTER ?7D4N?
ซาวาระ – คารุยอิซาว่า – ทาคายาม่า – โอซาก้า? XJ

น้ำตกเคง่อน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?สนามบินนาริตะ-วัดนาริตะ-เดินเล่นชมเมืองซาวาระ ?เมืองคินูกาว่า-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม?เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบชูเซนจิ
ช้อปปิ้งคารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่สี่?สวนแอปเปิ้ล-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาชิ ซูจิ-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่ห้า?เมืองกิฟุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ชมอุโมงค์ไฟ NABANA NO SATO
? ? : วันที่หก?เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ [โอซาก้า]

? ? : วันที่เจ็ด?สนามบินคันไซ [โอซาก้า]-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

26 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.?60
31 ธ.ค. ?- 05 ม.ค.60
28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59 – 04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

67,900
71,900
75,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
SUPER COOL TOKYO FRUIT FRAM ?5D3N?โตเกียว – อาซากุซะ – ลานสกีฟูจิ -ฟาร์มสตอเบอรี่ – ช้อปปิ้งโตเกียว XJ

วัดอาซากุซะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง?นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
? ? : วันที่สาม?กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่ ?อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า?สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10-14?ม.ค. 59
11-15?ม.ค. 59
12-16?ม.ค. 59
13-17 ?ม.ค. 59
17-21 ?ม.ค. 59
18-22 ?ม.ค. 59
19-23?ม.ค. 59
20-24?ม.ค. 59
24-28?ม.ค. 59
25-29?ม.ค. 59
31 ม.ค. -04 ก.พ. 60
01-05?ก.พ. 59
02-06?ก.พ. 59
03-07?ก.พ. 59
07-11?ก.พ. 59
08-12?ก.พ. 59
14-18?ก.พ. 59
15-19?ก.พ. 59

16-20?ก.พ. 59
17-21?ก.พ. 59
21-25?ก.พ. 59
22-26?ก.พ. 59
23-27 ก.พ. 59
28 ก.พ.-04 มี.ค. 60
27-31 ม.ค. 60
09-13 ก.พ. 60 [2]

ราคาท่านละ :

29,900
29,900
32,900
32,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
HILIGHT JAPAN-B ?FREE OSAKA? 7D5N? XJ

วัดอาซากุซะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินคันไซ
? ? : วันที่สอง?อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
? ? : วันที่สาม?โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคินคาคุจิ ? วัดคิโยมิสึ ? ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ ? เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สี่ เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? โอวาคุดานิ ? อุทยานแงชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
? ? : วันที่ห้า กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ? โตเกียว ? ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก วัดอาซากุซะ ? วัดนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เจ็ด กรุงเทพ

วันเดินทาง :

26 – 31 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2560
30 ธันวาคม 2559 – 04 มกราคม 2560

ราคาท่านละ :

26 – 31 ธันวาคม 2560
65,900.-
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2560
30 ธันวาคม 2559 – 04 มกราคม 2560
67,900.-

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,961 คน