ทัวร์ อินเดีย

(โชคทวีทัวร์)?นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย ? เนปาล?สายการบิน เมียนมา แอร์เวย์ (8M)

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
download-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุเทพฯ ? แยงกอน / ย่างกุ้ง (เมียนมา) ? คยา (อินเดีย) ? พุทธคยา
? ? :วันที่สอง ?พุทธคยา ? ราชตฤห์ ? เวฬุวัน ? คิชฌกูฏ ? นาลันทา
? ? : วันที่สาม?พุทธคยา ? เวสาลี ? กุสินารา
? ? : วันที่สี่?กุสินารา ? โสเนาลี ? ลุมพินี (เนปาล)
? ? : วันที่ห้า?ลุมพินี ? โสเนาลี ? สาวัตถี (อินเดีย)?
? ? : วันที่หก?สาวัตถี ? สารนาถ
? ? : วันที่เจ็ด?สารนาถ ? พาราณสี (ล่องเรือแม่น้ำคงคา) ? สารนาถ ? พุทธคยา
? ? : วันที่แปด?พุทธคยา ? คยา ? แยงกอน/ย่างกุ้ง (เมียนมา)
? ? : วันที่เก้า?แยงกอน/ย่างกุ้ง ? กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง:

คณะที่ 1 วันที่ 13 ? 21 ธ.ค. 59
คณะที่ 2 วันที่ 9 ? 17 ม.ค. 60
คณะที่ 3 วันที่ 13 ? 21 ก.พ. 60
คณะที่ 4 วันที่ 6 ? 14 มี.ค. 60
คณะที่ 5 วันที่ 20 ? 28 มี.ค 60

ราคาท่านละ:

พระภิกษุ
36,999.-
ฆารวาส
37,999.-

สายการบิน:

สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์  (8M)
สายการบิน เมียนมา แอร์เวย์


(Consotium)_S_อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน TG

ต้นโพิธิ์ อินเดีย
download-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? คยา ? พุทธคยา?
? ? :วันที่สอง พุทธคยา ? ราชคฤห์ ? นาลันทา ? พุทธคยา?
? ? : วันที่สาม?พุทธคยา ? พาราณสี
? ? : วันที่สี่ พาราณสี ? สารนาถ ? กุสินารา
? ? : วันที่ห้า กุสินารา ? ลุมพินี
? ? : วันที่หก ลุมพินี-กาฐมัณฑุ
? ? : วันที่เจ็ด (กาฐมัณฑุ ? กรุงเทพฯ)

วันเดินทาง:

30 ธ.ค 59 – 5 ม.ค 60

ราคาท่านละ:

62,900.-

สายการบิน:

tg
สายการบิน ไทย

(Consotium)_ITVC_UL43: ?SRI LAKAN PERAHERA COLOMBO5D 3N??เทศกาลพาราเฮร่า?แห่พระเขี้ยวแก้ว 1 ปี มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โคลัมโบ แคนดี้ ดัมบุลล่า สิกิริยา?โปโรนารุวะ อนุราธปุระ? ( UL)

สิกิริยา
download-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ? โคลัมโบ ? แคนดี้ ? ? ? ? ? ? ?? ? :วันที่สอง?อนุราธปุระ ? โปโรนารุวะ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? : วันที่สาม?โปโรนารุวะ ? สิกิริยา ? ดัมบุลล่า ? แคนดี้ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? : วันที่สี่?แคนดี้ ? วัดพระเขี้ยวแก้ว ? โคลัมโบ
? ? : วันที่ห้า?โคลัมโบ ? สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:

สายการบิน SriLanKan Airlines ( UL)
สายการบิน
SriLanKan Airlines?

(Consotium)_ITVC_จาริกบุญ จาริกธรรม 3 ประเทศ?INDIA & NEPAL & MYNMAR?ครบ สี่เวชนียสถานทั้ง4 ตำบล? 8M

มหาเจดีย์ชเวดากอง พม่า
download-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ? (สนามบินสุวรรณภูมิ) ย่างกุ้ง (พม่า)? กายา (อินเดีย)?
? ? :วันที่สอง?พุทธคยา ? พาราณสี
? ? : วันที่สาม?พาราณสี ? ลุมพินี (ประเทศเนปาล)
? ? : วันที่สี่?ลุมพินี (ประเทศเนปาล) ? กุสินารา
? ? : วันที่ห้า?กุสินารา ? ไพสาลี ? พุทธคยา
? ? : วันที่หก?พุทธคยา ? ย่างกุ้ง (พม่า)
? ? : วันที่เจ็ด?ย่างกุ้ง (พม่า) ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง:

01- 07 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. ? 4 ม.ค. 60?
23 ก.พ. ? 1 มี.ค. 60
16 ? 22 มี.ค. 60

ราคาท่านละ:

01- 07 ธ.ค. 59
(39,900.-)

29 ธ.ค.?4 ม.ค. 60?
(41,900.-)?
23 ก.พ.? 1 มี.ค. 60
(39,900.-)
16 ? 22 มี.ค. 60
(39,900.-)

สายการบิน:

สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์  (8M)
สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์

(โชคทวีทัวร์) อินเดีย 8 วัน 7 คืน AI Tel.02-879-1628

ทัชมาฮาล
download-choktaweetour

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-เดลลี-อักรา?
? ? :วันที่สอง ทัชมาฮาล-ป้อมอักรา-เดลลี?
? ? : วันที่สาม เดลลี-ปัตนะ-นาลันทา-ราชคฤห์-พุทธคยา?
? ? : วันที่สี่ พุทธคยา-พาราณสี?
? ? : วันที่ห้า พาราณสี-สารนาถ-กุสินารา?
? ? : วันที่หก?กุสินารา-ลุมพินี
? ? : วันที่เจ็ด?ลุมพินี-กาฐมัณฑุ
? ? : วันที่แปด?กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง:

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่สองท่านขึ้นไป

ราคาท่านละ:

ราคาเริ่มต้น 59,900.-

สายการบิน:

ai

สายการบิน แอร์อินเดีย AI


สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์อินเดีย, ทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 883 คน