ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย การบินไทย Tel 02-8791628

(โชคทวีทัวร์) อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน TG Tel.02-879-1628

พระมหาเจดีย์พุทธนาถ
download-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-คยา-พุทธคยา ?
? ? :วันที่สอง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา?
? ? : วันที่สาม?พุทธคยา-พาราณสี?
? ? : วันที่สี่ พาราณสี-สารนาถ-กุสินารา?
? ? : วันที่ห้า กุสินารา-ลุมพินี?
? ? : วันที่หก ลุมพินี-กาฐมัณฑุ?
? ? : วันที่เจ็ด กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง:

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่สองท่านขึ้นไป

ราคาท่านละ:

ราคาเริ่มต้น 61,900.-

สายการบิน:

tg

สายการบิน ไทยแอร์เวย์ TG

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์อินเดีย, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย, อินเดีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 871 คน