ทัวร์ยุโรป การบินไทย

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consortium)G_ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ ?7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(TG)

สะพานไม้   ชาเปล (Chapel Bridge)
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ?
? ? : วันที่สอง?ซูริค ? เบิร์น ? เจนีวา ? โลซานน์?
? ? : วันที่สาม?โลซานน์ ? กลาเซียร์ 3000 ? เซอร์แมท?
? ? : วันที่สี่?เซอร์แมท ? มองเทรอซ์ ? เวเว่ย์ ? อินเทอร์ลาเกน

? ? : วันที่ห้า?อินเทอร์ลาเกน ? ยอดเขาจุงเฟรา ? ลูเซิร์น?
? ? : วันที่หก? ลูเซิร์น ? สนามบินซูริค
? ? : วันที่เจ็ด?กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง : 9-15 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

(65,900.-)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(ทัวร์ยุโรป
) CK_
EU_17 อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (Mt.Jungfrau) (TG)

BANNER EU 17
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
? ? : วันที่สอง กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สามมอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส เมสเตร้
? ? : วันที่สี่ เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

? ? : วันที่ห้า
ลูเซิร์น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ดิจอง-ปารีส-ล่องแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ดพระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมืองปารีส-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่แปดปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 11 ธ.ค.
24 ธ.ค.- 01 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU 12 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 D (Glacier Express) (TG)

EU12-banner
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์
? ? : วันที่สาม เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส -เซอร์แมทท์
? ? : วันที่สี่ เซอร์แมทท์-ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-ทาสซ์-มงต์เทรอซ์-โลซานน์
? ? : วันที่ห้าโลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น
? ? : วันที่เจ็ด
ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่แปดกรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

4 – 11 ธ.ค.
25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU_11 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน (Mt.Jungfrau) (TG)

BANNER EU 11
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
? ? : วันที่สอง กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สาม มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
? ? : วันที่สี่ เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
? ? : วันที่ห้า อินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ดดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ TGV
? ? : วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
? ? : วันที่เก้า กรุงปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 12 ธ.ค.
24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU_16 แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (TG)

BANNER EU 16
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
? ? : วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่
? ? : วันที่สาม ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
? ? : วันที่สี่ มิวนิค – เนิร์นแบร์ก – เดรสเดน
? ? : วันที่ห้า เดรสเดน – เบอร์ลิน
? ? : วันที่หก เบอร์ลิน – ชมเมือง
? ? : วันที่เจ็ด
เบอร์ลิน – ไฮมเมน – โคโลญจน์
? ? : วันที่แปดโคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
? ? : วันที่เก้า แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU _15แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

BANNER EU 15
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? มิลาน (อิตาลี) ? เจนัว ? โมนาโค ? นีซ (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่สาม นีซ ? กราซ ? คานส์ ? อวีญอง
? ? : วันที่สี่ อวีญอง ? ออร๊องจ์ ? ป๊องท์ ดู การ์ด ? นีมส์ ? คาร์คาสซอน ? ตูลูส
? ? : วันที่ห้า ตูลูส ? แซงต์ เอมิญอง ? บอร์โดซ์ ? ตูร์
? ? : วันที่หก ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) ? บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – อังแจร์
? ? : วันที่เจ็ดอังแจร์ ? มองต์ เซนต์มิเชล ? ปารีส
? ? : วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
? ? : วันที่เก้า ปารีส ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU_ 09 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 D (Glacier Express) (TG)

BANNER EU 09
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์
? ? : วันที่สาม เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมทท์ – ทาสซ์
? ? : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น
? ? : วันที่เจ็ด ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
? ? : วันที่แปด ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 11 ธ.ค.
24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU_03สวิส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นทิตลิส (TG)

BANNER EU 3
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-ซูริค
? ? : วันที่สอง ซูริค-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
? ? : วันที่สาม ลูเซิร์น-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-ทิทิเซ่-ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี)
? ? : วันที่สี่ ไฮเดลเบิร์ก-ล่องแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์
? ? : วันที่ห้า โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์-โฟเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
? ? : วันที่หก อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือชมเมือง-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
? ? : วันที่เจ็ด บรัสเซลส์-ปารีส-ชมเมือง (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่แปด ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน
? ? : วันที่เก้า ปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค.60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) CK_EU_10 ฝรั่งเศส-อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 10 วัน (TG)

BANNER EU 10
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง ปารีส – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ย่านมงมาร์ต
? ? : วันที่สาม ปารีส – ลอนดอน – แอนโดเวอร์ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์)
? ? : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
? ? : วันที่หก ปราสาทเอดินเบอระ – คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ – ยอร์ค
? ? : วันที่เจ็ด ยอร์ค – บิซเตอร์ – ลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ลอนดอนอาย
? ? : วันที่แปด ลอนดอน – พระราชวังบั้คกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอคอยลอนดอน
? ? : วันที่เก้า ลอนดอน ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)_E_16 วัน มหัศจรรย์หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (French Polynesia) TG

Bora Bora Island
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

23 ม.ค 60? กรุงเทพมหานคร?
24 ม.ค 60 อ๊อคแลนด์ ? เกาะไวฮิกิ
25 มกราคม 60 อ๊อคแลนด์ ? ปาเปเอเต (ตาฮีตี) วันที่ 24 มกราคม (เวลาปาเปเอเต)?
24 ม.ค 60 ปาเปเอเต (ตาฮีตี)
25 ม.ค 60? ปาเปเอเต (ตาฮีตี) ? เชคอินลงเรือสำราญ Oceania Cruise
26 ม.ค 60?? เกาะโมโอเรอา (เฟรนช์โพลินีเซีย)?

27 ม.ค 60 Cruising the South Pacific
28 ม.ค 60 ฟาการาวา
29 ม.ค 60 รังกิโรอา
30 ม.ค 60? โบรา โบร่า
31? ม.ค 60? โบรา โบร่า
1 ก.พ 60 ราอีอาเตอา
2 ก.พ 60 ราอีอาเตอา
3 ก.พ 60 ฮูอาฮีเน
4 ก.พ 60 ตาฮีตี
5 ก.พ 60? ตาฮีตี ? อ๊อคแลนด์
6 ก.พ 60 อ๊อคแลนด์ (นิวซีแลนด์, เกาะเหนือ)
7 ก.พ 60 อ๊อคแลนด์ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

23 ม.ค ? 7 ก.พ 60

ราคาท่านละ :

269,900.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ การบินไทย, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์โรม
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,469 คน