ทัวร์เทศกาลสงกรานต์ โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ รถโค้ช: โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

ยุโรป เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลเข้าพรรษา : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(ทัวร์ไต้หวัน)?CTPE4 😕ไต้หวัน?เกาสง ไทเป?ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา?เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
5วัน 4คืน??(TG)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ขึ้นตึกไทเป ?101
? ? : วันที่สอง?วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

? ? : วันที่สาม?วัดโฝวกวงซัน ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า ? อ่าวซีจือ ? อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ?? นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป ??? ซีเหมินติง
? ? : วันที่สี่?ขึ้นตึกไทเป 101?อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือ?พิพิธภัณฑ์กู้กง?วัดหลงซาน?ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า?อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

22 ? 26 ?มิ.ย. ?
17 ? 21 ?ก.ค.
11 ? 15 ส.ค. ?
21 ? 25 ก.ย.?
?5 ? 9 , 21 ? 25 ต.ค.
?23 ? 27 พ.ย.?
2 ? 6 , 9 ? 13 ?ธ.ค.?? ?

ราคาท่านละ :

?43,900.-

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์พม่า)?พม่า 6 วัน 5 คืน?นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า?(TG)

Bagan2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ? มัณฑะเลย์
? ? : วันที่สอง?มัณฑะเลย์ ? พุกาม (BAGAN)
? ? : วันที่สาม?พุกาม (BAGAN) ? เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ? ตองอู (Taunggu)
? ? : วันที่สี่?ตองอู (Taunggu) ? ?พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)
? ? : วันที่ห้า?พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ? หงสาวดี (Bago) ? ย่างกุ้ง
? ? : วันที่หก?ย่างกุ้ง ? เทพทันใจ ? พระนอนตาหวาน ? ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? กรุงเทพฯ???

วันเดินทาง :

12 ? 17 เมษายน 2559 (สงกรานต์)??
5 ? 10 พฤษภาคม 2559
14 ? 19 มิถุนายน 2559
16 ? 21 กรกฎาคม 2559

9 ? 14 สิงหาคม 2559
11 ? 16? ตุลาคม 2559

20 ? 25 ตุลาคม 2559
22 ? 27? พฤศจิกายน?

1 ? 6? ธันวาคม ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
29? ธันวาคม ? 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

?12 ? 17 เมษายน 2559 (สงกรานต์)
29? ธันวาคม ? 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)
36,900

5 ? 10 พฤษภาคม 2559
14 ? 19 มิถุนายน 2559
16 ? 21 กรกฎาคม 2559

9 ? 14 สิงหาคม 2559
11 ? 16? ตุลาคม 2559

20 ? 25 ตุลาคม 2559
22 ? 27? พฤศจิกายน?

1 ? 6? ธันวาคม

34,900.-

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN1:?เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา?5 วัน 4 คืน?(TG)

Ha Long Bay
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง?ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ? ฮานอย
? ? : วันที่สาม?ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? Cat Cat Village ? ภูเขาฮัมรอง ? อิสระช้อปปิ้งตลาด เมืองซาปา ? ซาปา
? ? : วันที่สี่?ซาปา ?Silver Water Fall ? ลาวไก ? Coc Leu Market ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ?? ชมเจดีย์เฉินกว๊อก

วันเดินทาง :

16-20 ก.ค.59
10-14 ส.ค.59?

ราคาท่านละ :

?24,900.-

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย?5วัน?(WE)

151569
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง?จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)
(หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

? ? : วันที่สาม?ภาพเขียนสิบลี้(รถราง) ? จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ?? เทียนจื่อซาน(ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)? เขาอวตาร ?สะพานหนึ่งในใต้หล้า
? ? : วันที่สี่?ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) ? ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
? ? : วันที่ห้า?จางเจียเจี้ย ? ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

16 ก.ค.59?

ราคาท่านละ :

?39,900.-

เดินทางโดย :

??Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสมาย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์)?CMS_EXTRA?:?กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮร์?ปุตราจายา?สิงคโปร์?5 วัน 4? คืน?(OD/MH)?

legolandjb
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?เมืองมรดกโลก? มะละกา ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม?ยะโฮร์บารู ? สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
? ? : วันที่สี่ ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่ห้า กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

16-20, 23-27 มี.ค. /30 มี.ค.-3 เม.ย.59
6-10/12-16, 13-17, 20-24 ?เม.ย./ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 59
4-8, 5-9, 11-15, 18-22, 25-29 พ.ค.59???

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

od??mh 

สายการบินมาลินโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM_EASY 😕กัวลาลัมเปอร์?2 คืน ปุตราจายา เก็นติ้ง??3วัน 2?คืน?(OD/MH)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?กัวลาลัมเปอร์ ?(อิสระเต็มวัน)
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ? MITSUI ?OUTLET ?PARK KLIA ?SEPANG ? กรุงเทพฯ??

วันเดินทาง :

25-27 มี.ค.59(OD)?

1-3, 8-10, 22-24 เม.ย. 59(OD)

3-15 27-29 พ.ค.59(MH)

ราคาท่านละ :

?8,888.-

เดินทางโดย :

??odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMA?:?มะละกา? กัวลาลัมเปอร์ ?เก็นติ้ง ปุตราจายา?

4 วัน 3? คืน?แถม?ล่องเรือมะละกา?(OD/MH)?

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ?ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? MITSUI ?OUTLET ?PARK KLIA ?SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

31 มี.ค.-3 เม.ย. 59?

7-10, 21-24 ?เม.ย./ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 59

5-8, 12-15, 19-22, 26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?13,888.-

เดินทางโดย :

??odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMB?:?มะละกา?ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ?ปุตราจายา
Hello Kitty+ เลโก้แลนด์??4 วัน 3? คืน??(OD/MH)?

hello-kitty-land-malaysia
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? กัวลา
? ? : วันที่สี่?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค.59???

7-10, 21 เม.ย.-24 พ.ค. เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

od??mh 

สายการบินมาลินโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMC?:?LOST WORLD?คาเมร่อน?เก็นติ้ง?กัวลาลัมเปอร์?ปุตราจายา
2 สวนสนุก4?วัน?3?คืน?(MH)

คาร์เมร่อน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? Lost World of Tambun?
? ? : วันที่สอง?อิโปร์ ? คาเมร่อนไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม?คาเมร่อนไฮแลนด์ ?- เก็นติ้งไฮแลนด์?
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ถ้ำบาตู ?(Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค. /?31 มี.ค.-3 เม.ย. 59???

21-24 /?28 เม.ย.-1 พ.ค. ?เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

??mh 

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMD?:?กัวลาลัมเปอร์?เก็นติ้ง ปุตราจายา?4วัน 3คืน?(MH)?

malaysia-scholarship2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง?เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง? SURIA?KLCC
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ?ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่?กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI? OUTLET? PARK KLIA? SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค./ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 59???

21-24 ?เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?13,888.-

เดินทางโดย :

??odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์สิงคโปร์)?CS02 😕สิงคโปร์ครบสูตร??4 วัน 3 คืน?(TG)

การืเด็น บายเดอะเบย์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพQ ? สิงคโปร์ ? ซันเทคซิตี้ ? เมอร์ไลออน ? การ์เด้นบายเดอะเบย์?
? ? : วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน ?ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ? บนเกาะเซนโตซ่า ? นั่งเรือ BUMBOAT ล่องแม่น้ำสิงคโปร์?
? ? : วันที่สาม มารีน่าเบย์แซนด์+Sky Park ? ขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ ? ช้อปปิ้งย่านถนนออชาร์ด
? ? : วันที่สี่ เจ้าแม่กวนอิม ? พระเขี้ยวแก้ว (Buddhatooth Relic temple) ? CHINA TOWN ? Q กรุงเทพ

วันเดินทาง :

13 ? 16 เม.ย 59
14 ? 17 เม.ย 59?

ราคาท่านละ :

27,900.-
(ราคารวมทุกอย่าง)

เดินทางโดย :


สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(ทัวร์ไต้หวัน)
?
CTPE2 😕ไต้หวัน?อาลีซาน?ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา?เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซานเสีย?
6วัน 5คืน??(TG)

??101, ???? (Taipei 101 and skyline, Taipei, Taiwan)
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน
? ? : วันที่สอง?พิพิธภัณฑ์กู้กง ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ?อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? ตลาดโบราณซานเสีย?วัดจู่ซือ ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

? ? : วันที่สาม?หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ? วัดกวานตู้
? ? : วันที่สี่?วัดหลงซาน ? ขึ้นตึกไทเป ?101 ? ตลาดซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้) ? เจียอี้
? ? : วันที่ห้า?อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? สวนสนพันปี ? บึงสองพี่น้อง ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม
? ? : วันที่หก?ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? วัดจงไถซานซื่อ ? กรุงเทพฯ ? ? ? ?

วันเดินทาง :

13 ? 18 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-VIP-?

(รับประทานอาหารตึกไทเป ชั้น 85)
(รับประทาน sea food ,กุ้งมังกรซาซิมิ)
(อาบน้ำแร่)
(นั่งรถไฟหัวจรวดอาลีซาน)
(ที่พักดี,ผู้ร่วมเดินทางดี)

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?CCSX1?:?ฉางซา จางเจียเจี้ย?5วัน 4คืน?(WE)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง?จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) ?(หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สาม?ภาพเขียนสิบลี้(รถราง) ? จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ?? เทียนจื่อซาน ? ?เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า
? ? : วันที่สี่?ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) ? ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
? ? : วันที่ห้า?จางเจียเจี้ย ? ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12 ? 16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-VIP-

– โรงแรม ระดับ 5 ดาว
(Crowne Plaza City
Centre-Changsha 1 คืน?Pullman International?Hotel 3 คืน)
– ไม่ลงร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล
– รถโค้ช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย?ฟรี WIFI บนรถ
– อาหารอัพเกรดทุกมื้อ
– ไกด์ดี, ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

??Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสไมล์แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?CCSX2 😕ฉางซา?เฟิ่งหวง?จางเจียเจี้ย?6วัน?5คืน??(WE)

zhangjiaji
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง?ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม?เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่ จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ? เทียนจื่อซาน ??เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? ลำธารแส้ทอง
? ? : วันที่ห้า?ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) ? ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
? ? : วันที่หก?จางเจียเจี้ย ? เกาะส้ม ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

13 ? 18 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-VIP-

– โรงแรม ระดับ 5 ดาว
(Crowne Plaza City
Centre-Changsha 1 คืน Phoenix Grand Hotel?

Pullman International?Hotel 3 คืน)
– ไม่ลงร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล
– รถโค้ช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย
ฟรี WIFI บนรถ
– อาหารอัพเกรดทุกมื้อ?

– ไกด์ดี, ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

??Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสไมล์แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?CCTU?:?เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง?6วัน 5คืน?(TG)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เฉินตู ? ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ? ตูเจียงเยี้ยน
? ? : วันที่สอง?อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้า ขึ้น ? ลง )เต็มวัน ? จิ่วจ้ายโกว
? ? : วันที่สาม?อุทยานจิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) ? โชว์ทิเบต
? ? : วันที่สี่?เมืองโบราณซงพาน ? ทะเลสาบเต๋อซี ? เฉิงตู
? ? : วันที่ห้า?วังแพะเขียว ? ศาลเจ้าสามก๊ก ? ถนนโบราณจิ่นหลี ? โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
? ? : วันที่หก?ถนนคนเดินซุนซู่ลี่ ? กรุงเทพฯ ??

วันเดินทาง :

12 -17 เม.ย 59

ราคาท่านละ :

-.VIP.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?CKMG?คุนหมิง?ป่าหิน?ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า?6วัน?5คืน?(TG)?

ภูเขาหิมะมังกรหยก
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
? ? : วันที่สอง?เมืองโบราณต้าหลี่-เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงหุบเขาเสือกระโจน???????????????
? ? : วันที่สาม?วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สวนสระมังกรดำ??
? ? : วันที่สี่?ภูเขาหิมะมังกรหยกลี่เจียง-(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ฉูส่ง(นั่งรถ)?
? ? : วันที่ห้า?นั่งรถไปคุณหมิง-เที่ยวอุทยานป่าหิน (รวมรถแบตเตอรี่) -ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก?วัดหยวนทง-คุณหมิง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12?17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

?-.VIP.-

เดินทางโดย :

??tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN1?เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา?5วัน 4คืน?(TG)

ซาปา
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง?ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ? ฮานอย
? ? : วันที่สาม?ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? Cat Cat Village ? ภูเขาฮัมรอง ? อิสระช้อปปิ้งตลาด เมืองซาปา ? ซาปา
? ? : วันที่สี่?ซาปา ?Silver Water Fall ? ลาวไก ? Coc Leu Market ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ?? ชมเจดีย์เฉินกว๊อก

วันเดินทาง :

12?16?เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

?(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN 2?เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์?4วัน 3คืน?(TG)

Ha Long Bay
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรม? ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง?ฮาลอง ? ล่องเรืออ่าวฮาลอง ? ถ้ำนางฟ้า ? นิงห์บิงห์
? ? : วันที่สาม?นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือฮาลองบก ? ถ้ำตำก๊อก ? ทะเลสาบคืนดาบ ? โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
? ? : วันที่สี่?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? ทะเลสาบตะวันตก ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

13 -16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม-ทัวร์กัมพูชา)?CKVN3?ที่ยว 2 ประเทศ เวียดนามใต้ กัมพูชา?5วัน 4คืน?(DD-BUS)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สนามบินดอนเมือง ? อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ? กรมไปรษณีย์กลาง? โบสถ์นอร์ทเธอดาม ? อนุสาวรีย์ลุงโฮ ? ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
? ? : วันที่สอง?โฮจิมินห์ ? อุโมงค์กู๋จี ? พิพิธภัณฑสงคราม ? ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถันห์
? ? : วันที่สาม?ด่าน MOC BAI (เวียดนาม) ? ด่าน BA VET (กัมพูชา) ?? พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ ? วัดพนม?
? ? : วันที่สี่?กรุงพนมเปญ ? เสียมราฐ ? นครวัด นครธม ? ปราสาทบายน
? ? : วันที่ห้า?องค์เจ็ก องค์จอม ? ตลาดซาจ๊ะ ? ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ ? กรุงเทพ???

วันเดินทาง :

13-17?เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

??ddLogo รถบัส 

สายการนกแอร์ -BUS

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM4?กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา??**พักบนเก็นติ้ง 2 คืน**?4วัน?3คืน?(OD)

เก็นติ้ง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม?เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค.
12-15, 14-17? เม.ย.
13-16 เม.ย. 59

29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค.
12-15, 14-17? เม.ย.
29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59
(14,900.-)

13-16 เม.ย. 59?(15,900.-)

เดินทางโดย :

??od 

สายการบินมาลินโด้แอร์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM3?กัวลาลัมเปอร์ มะละกา เลโก้แลนด์ ยะโฮร์?เก็นติ้ง?5วัน 4คืน?(OD)

legolandjb
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? มะละกา เมืองมรดกโลก?? ? : วันที่สอง?เมืองมรดกโลก? มะละกา? Kitty Town ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู?? ? : วันที่สาม?ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? เก็นติ้งไฮแลนด์??? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? กัวลาลัมเปอร์

วันเดินทาง :

23-27 มี.ค. 59
12-16, 13-17? เม.ย. 59

4-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

23-27 มี.ค. 59?(17,900.-)

12-16, 13-17? เม.ย. 59?(18,900.-)

4-8 พ.ค. 59?(17,900.-)

เดินทางโดย :

??od?สายการบินมาลินโด้แอร์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีีย)?CM2?คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา?4วัน?3คืน?(OD)

คาร์เมร่อน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? คาเมร่อนไฮแลนด์?? ? : วันที่สอง?คาเมร่อน ไฮแลนด์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ ?เมืองแห่งความบันเทิง?? ? : วันที่สาม?เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์?? ? : วันที่สี่?กัวลาฯ -ปุตราจายา? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค.??12-15, 14-17? เม.ย.??13-16 เม.ย. 59
29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17? เม.ย.??29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค.59
?(16,900.-)

13-16 เม.ย. 59?(17,900.-)

เดินทางโดย :

??od 

สายการบินมาลินโด้แอร์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM1?กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา เก็นติ้ง?4วัน?3คืน?(OD)

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก?? ? : วันที่สอง?เมืองมรดกโลก? มะละกา-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.?? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์-เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง?? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ? ? : วันที่ห้า?ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17? เม.ย. 13-16 เม.ย. 59?29 เม.ย.-2 พ.ค.?5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17? เม.ย.?
29 เม.ย.-2 พ.ค.?5-8 พ.ค. 59(16,900.-)

13-16 เม.ย. 59?(17,900.-)

เดินทางโดย :

??odสายการบินมาลินโด้แอร์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์)?CMS01?ปีนัง เก็นติ้ง กัวลา มะละกา?สิงคโปร์?5วัน 4คืน?(TG)

สะพานปีนัง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก?? ? : วันที่สอง?ปีนัง ? เปรัค ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์?? ? : วันที่สาม?เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา?? ? : วันที่สี่?มะละกา ? เอาทเล็ท ? เลโก้ แลนด์ ?? ยะโฮร์ บารู?? ? : วันที่ห้า?ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

23-27 มี.ค. 59
6-10 เม.ย. 59

13-17 เม.ย?59
5-9 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

13-17 เม.ย 59?
24,900.-

23-27 มี.ค. 59 6-10 เม.ย. 59
5-9 พ.ค. 59
23,900.-

เดินทางโดย :

??tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์)?CMS3?มาเลเซีย?สิงคโปร์?4วัน 3คืน?(TG)??

236255712444-cats
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์?
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์?
? ? : วันที่สาม?ยะโฮร์-สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
? ? : วันที่สี่?เมอร์ไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้ง ออชาร์ด-กรุงเทพ?

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค.59
6-9 เม.ย. 59
13-16 เม.ย. 59 14-17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

??tgสายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์พม่า)?CMM1?นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า?6?วัน 5 คืน?(TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ? มัณฑะเลย์???????????
? ? : วันที่สอง?มัณฑะเลย์ ? พุกาม (BAGAN)?????????
? ? : วันที่สามพุกาม (BAGAN) ? เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ? ตองอู (Taunggu)
? ? : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) ? ?พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ?
? ? : วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ? หงสาวดี (Bago) ? ย่างกุ้ง
? ? : วันที่หก?ย่างกุ้ง ? เทพทันใจ ? พระนอนตาหวาน ? ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

22-27 มี.ค?
12-17 เม.ย.
5-10 พ.ค.?

14-19 มิ.ย.
16-21 ก.ค.

9-14 ส.ค.
11-16 ต.ค.

20-25 ต.ค.
22 -27พ.ย.
1 ? 6??ธ.ค.
?ธันวาคม ? 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

12-17 เม.ย.
ธันวาคม ? 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)
36,900.-

22-27 มี.ค?
12-17 เม.ย.
5-10 พ.ค.?

14-19 มิ.ย.
16-21 ก.ค.

9-14 ส.ค.
11-16 ต.ค.

20-25 ต.ค.
22 -27พ.ย.
1 ? 6??ธ.ค.
34,900.-

สายการบิน?:

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เขมร)?เส้นทางวงกลมเขมร-ตราด-เกาะกง-นครวัด-นครธม?6วัน 5คืน?(BUS)?

สีหนุวิล
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี-ตราด-เกาะกง
? ? : วันที่สองเกาะกง-สีหนุวิลล์???
? ? : วันที่สาม?สีหนุวิลล์-กรุงพนมเปญ-โตุลสะแลง-วัดพระแก้ว?
? ? : วันที่สี่?กรุงพนมเปญ-เสียมราฐ-องค์เจ๊ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ??? ? : วันที่ห้า?ตลาดเช้า ? เชียงรุ้ง ? หลวงน้ำทา ? เชียงของ ? พะเยา?
? ? : วันที่หก?เสียมราฐ-นครวัดนครธม-ปอยเปต-ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพ???

วันเดินทาง :

13-17?เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

??Logo รถบัส 

รถโค้ช

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์12ปันนา)?เส้นทาง R3A สายอารยธรรมสามประเทศไทย ลาว จีน?6วัน 5คืน?(BUS)

วัดหลวงเมืองลื้อ-2010-08
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครสวรรค์ ? พิษณุโลก ? แพร่ ? พะเยา?
? ? : วันที่สอง?พะเยา ? เชียงของ ? หลวงน้ำทา ? เมืองหล้า ? ถนนคนเดิน ? เชียงรุ้ง?
? ? : วันที่สาม?สวนป่าดงดิบ ? วัดหลวงเมืองลื้อ ? เมืองใหม่ ?9 จอม12เชียง ? โชว์พารานาสี
? ? : วันที่สี่?สวนม่านทิง ? เจดีย์หน่อไม้ ? วัดป่าเจ ? หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง ? พิพิธภัณฑ์ฯ
? ? : วันที่ห้า?ตลาดเช้า ? เชียงรุ้ง ? หลวงน้ำทา ? เชียงของ ? พะเยา?
? ? : วันที่หก?พะเยา ? แพร่ ? พิษณุโลก ? นครสวรรค์ ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

12?17?เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

??Logo รถบัส 

รถโค้ช

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)EU_11?อิตาลี-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10วัน?(Mt.Jungfrau)?(TG)

interlaken01
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
? ? : วันที่สอง?กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สาม?มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
? ? : วันที่สี่?เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
? ? : วันที่ห้าอินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ด?ดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ?TGV
? ? : วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
? ? : วันที่เก้า?กรุงปารีส-กรุงเทพฯ?? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

7?16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?EU_16?แกรนด์เยอรมนี?10วัน?(TG)

GERAMAN-Neuschwanstein1
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
? ? : วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต ? ไฮเดลเบิร์ก ? ทิทิเซ่?
? ? : วันที่สาม?ทิทิเซ่ ? ฟุสเซ่น ? ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ ? มิวนิค
? ? : วันที่สี่?มิวนิค ? เนิร์นแบร์ก ? เดรสเดน
? ? : วันที่ห้า?เดรสเดน ? เบอร์ลิน
? ? : วันที่หก?เบอร์ลิน ? ชมเมือง
? ? : วันที่เจ็ด?เบอร์ลิน ? ไฮมเมน ? โคโลญจน์
? ? : วันที่แปดโคโลญจน์ ? ล่องแม่น้ำไรน์ ? แฟรงค์เฟิร์ต
? ? : วันที่เก้า?แฟรงค์เฟิร์ต ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 ? 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?EU _15?Grand France _แกรนด์ฝรั่งเศส?10วัน?(TG)

svwvga]1
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? มิลาน (อิตาลี) ? เจนัว ? โมนาโค ? นีซ (ฝรั่งเศส)?
? ? : วันที่สาม?นีซ ? กราซ ? คานส์ ? อวีญอง
? ? : วันที่สี่?อวีญอง ? ออร๊องจ์ ? ป๊องท์ ดู การ์ด ? นีมส์ ? คาร์คาสซอน ? ตูลูส
? ? : วันที่ห้า?ตูลูส ? แซงต์ เอมิญอง ? บอร์โดซ์ ? ตูร์
? ? : วันที่หก?ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) ? บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) ? อังแจร์
? ? : วันที่เจ็ดอังแจร์ ? มองต์ เซนต์มิเชล ? ปารีส
? ? : วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
? ? : วันที่เก้า?ปารีส ? กรุงเทพฯ?? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 ? 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?EU_ 09?แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์?9วัน?(Glacier Express)?(TG)

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์?
? ? : วันที่สาม?เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ? เซอร์แมทท์ ? ทาสซ์
? ? : วันที่สี่?คาร์ดีฟฟ์ ? เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ? สแตรทฟอร์ด ? วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า?โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น?? ? : วันที่เจ็ด?ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
? ? : วันที่แปด?ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เก้า?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

9 ? 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?EU_10?ฝรั่งเศส-อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์?10วัน?(TG)

สโตนเฮ็น
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ?? ? : วันที่สอง?ปารีส ? ถนนชองป์เซลิเซ่ ? ย่านมงมาร์ต?
? ? : วันที่สาม?ปารีส ? ลอนดอน ? แอนโดเวอร์ ? สโตนเฮนจ์ ? บาธ ? คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์)?
? ? : วันที่สี่?คาร์ดีฟฟ์ ? เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ? สแตรทฟอร์ด ? วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า?วินเดอร์เมียร์ ? ล่องเรือเลคดิสทริค ? เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
? ? : วันที่หก?ปราสาทเอดินเบอระ ? คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ ? ยอร์ค
? ? : วันที่เจ็ด?ยอร์ค ? บิซเตอร์ ? ลอนดอน ? มาดามทุสโซ่ด์ ? ลอนดอนอาย
? ? : วันที่แปด?ลอนดอน ? พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ? จัตุรัสทราฟัลก้าร์ ? หอคอยลอนดอน
? ? : วันที่เก้า?ลอนดอน ? กรุงเทพฯ?? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

8 ? 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg?สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ลาว)?CKLA1?น่าน-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์?5วัน 4คืน?(FD)

Vang-Vieng-_6144
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?:?กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง?น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม?หลวงพระบาง ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ ?(ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ :?หลวงพระบาง ? ตักบาตรข้าวเหนียว ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ?? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า?วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

20?? 24 ต.ค. 59
1-5 ธ.ค. 59
8-12 ธ.ค. 59?

ราคาท่านละ :

21,900.-

เดินทางโดย :

Logo แอร์เอเซีย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consortium) ทัวร์เกาหลีเหนือ?PYONGYANG HOLIDAYS?6 วัน 4 คืน?(รายการ B)??

พระราชวังสุริยะ
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?:?นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
?? ? : วันที่สอง?สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง?เปียงยาง
? ? : วันที่สาม?เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
? ? : วันที่สี่ :?เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน
? ? : วันที่ห้า?เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
? ? : วันหก?เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 พ.ค. / 26 มิ.ย. / 17 ก.ค. / 7 ส.ค. 59 ???? ?

ราคาท่านละ :

49,900.-?

เดินทางโดย :


AIR CHINA

(consortium) ทัวร์เกาหลีเหนือ?PYONGYANG HOLIDAYS??9วัน 7คืน?(รายการ D)

???_Mansudae_Grand_Monument
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?:?นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
?? ? : วันที่สอง?สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง?เปียงยาง
? ? : วันที่สาม?เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
? ? : วันที่สี่ :?เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน
? ? : วันที่ห้า?เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
? ? : วันหก?เปียงยาง-วอนซาน-สุสานดองเมียง-น้ำตกอูลลิม-แค้มป์เยาวชนนานาชาติ-ฟาร์ชอนซัม
? ? : วันที่เจ็ด?วอนซาน-ภูเขาคุมกั่ง-ทะเลสาบแซมอิล
? ? : วันที่แปด?วอนซาน-ไร่แอบเปิ้ล-DUCK BBQ
? ? : วันที่เก้า?เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :


,28 เม.ย.,22 พ.ค.,19 มิ.ย.,14 ก.ค. 59

ราคาท่านละ :

,28 เม.ย.,22 พ.ค.,19 มิ.ย.,14 ก.ค. 59(61,900.-)?

เดินทางโดย :

?AIR CHINA

(consortium)_SL_GRAND MIDNIGHT SUN?12D?(AY)

พระอาทิตย์เที่ยงคืน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?:?กรุงเทพฯ ? สนามบินวานตา (ประเทศฟินแลนด์) ? กรุงสตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน)
? ? : วันที่สอง?กรุงสตอกโฮล์ม ?ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม?พิพิธภัณฑ์วาซา? พระราชวังหลวง ? ย่านเมืองเก่า?เรือสำราญ SILJA LINE
? ? : วันที่สาม?กรุงเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์) ?อนุสาวรีย์ชอง ซิเบลิอุส?โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ? ? จัตุรัสซีเนท?อิวาโล่
? ? : วันที่สี่ :?อิวาโล?ทะเลสาบอินารี ? ลัคแซลฟ์ ? ฮอนนิ่งสแวก (ประเทศนอร์เวย์) ? นอร์ทเคป?ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
? ? : วันที่ห้า?ฮอนนิ่งสแวก? อัลต้า ? กรุงออสโล
? ? : วันหก?กรุงออสโล ?สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์? สถานกระโดดสกี ?พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง? เกียโล
? ? : วันที่เจ็ด?เกียโล่ ? กุ๊ดวานเก้น ? ฟลัม ? รถไฟสายน้ำตก ? ไมร์ดาล ? วอสส์ ? เบอร์เก้น
? ? : วันที่แปด?เบอร์เก้น ?รถไฟฟลอยบาเนน?ยอดเขาฟลอเยน?อาคารไม้หน้าอ่าว? เกียโล่
? ? : วันที่เก้า?เกียโล่ ?กอล ? กรุงออสโล ?โรงโอเปร่าแห่งออสโล ?ศาลาว่าการกรุงออสโล?เรือสำราญ DFDS
? ? : วันที่สิบ?กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)พระราชวังอามาเลียนบอร์ก?ถ่ายรูปปั้นเงือกน้อยน้ำพุเกฟิออน?ปราสาทโรเซนบอร์ก? อิสระช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สิบเอ็ด ?กรุงโคเปนเฮเก้น ? สนามบินวานตา (ประเทศฟินแลนด์) ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบสอง?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

28พ.ค.-8 มิ.ย.59

?

ราคาท่านละ :

142,900.-

?

เดินทางโดย :

?ay
สายการบินฟินแอร์

? ?
? ?

(consortium)_G_ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5D 4N?(EK)

กวางโจแฟรเทรด
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?:?กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
? ? : วันที่สอง?เซินเจิ้น-กวางเจา-อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
? ? : วันที่สาม?เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
? ? : วันที่สี่ :?เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ?เซินเจิ้น

? ? : วันที่ห้า?ฮอนนิ่งสแวก? อัลต้า ? กรุงออสโล
? ? : วันที่ห้า?เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

15-19 เม.ย. 2559

?

ราคาท่านละ :

21,900.-

?

เดินทางโดย :

?ek
สายการบินแอร์เอทิเรต

? ?
?
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์2559, ทัวร์จีน, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ ไต้หวัน, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เกาหลีเหนือ, เข้าพรรษา, เทศกาลสงกรานต์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 126,384 คน