อู่ไถซาน ต้าถง ไท่หยวน

(Consotium)_SS_?ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน ZH?

อุทยานหยุนไถซาน  1

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ซีอาน ? ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน?
? ? : วันที่สอง?ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหิน
หลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-สุสานขุนพล -?กวนอู-ลั่วหยาง-เจียวจ้อ

? ? : วันที่สาม?เจียวจ้อ-อุทยานหยุนไถซาน-ร้านผ้าเยื่อไผ่
ซินหมี่
? ? : วันที่สี่?เมืองซินหมี่-เติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟูร้านหยก-เติงเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน
? ? : วันที่ห้า?โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ผ้าไหม-ช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง

? ? : วันที่หก?ซีอาน-กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

09-14 พ.ย.59
30 พ.ย.-3 ธ.ค. 59

20-25?ธ.ค.59
11-16 ต.ค.59
26-31 ต.ค. 59

19-24 ต.ค.59
27 ธ.ค.- 01 ม.ค. 60
28 ธ.ค.- 02 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(29,900.-)(30,900.-)(31,900.-)

สายการบิน?:

Shenzhen Airlines (ZH)
สายการบิน

SHENZHEN AIRLINE

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
This entry was posted in ทัวร์ต้าถง, ทัวร์อู่ไถซาน, ทัวร์ไท่หยวน, อู่ไถซาน ต้าถง ไท่หยวน. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 314 คน