ทัวร์ ไต้หวัน เกาสง

ทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(ทัวร์ไต้หวัน)?CTPE4 😕ไต้หวัน?เกาสง ไทเป?ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา?เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น??5วัน 4คืน??(TG)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? ไถจง
? ? : วันที่สอง?วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

? ? : วันที่สาม?วัดโฝวกวงซัน ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า ? อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ?? นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป ??? ซีเหมินติง
? ? : วันที่สี่?ขึ้นตึกไทเป 101?อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือ?พิพิธภัณฑ์กู้กง?วัดหลงซาน?ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า?อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

17 ? 21 ?ก.ค.
11 ? 15 ส.ค. ?
21 ? 25 ก.ย.?
?5 ? 9 , 21 ? 25 ต.ค.
?23 ? 27 พ.ย.?
2 ? 6 , 9 ? 13 ?ธ.ค.?? ?

ราคาท่านละ :

?43,900.-

เดินทางโดย :

??tg

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium) M_TAIWAN SUPER SHOCK 5วัน3คืน (XW)


bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
? ? : วันที่สอง?สนามบินเถาหยวน -? เมืองไถจง ?หนานโถว ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ? ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่สาม?เมืองไทเป-ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ?อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่สี่?หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
? ? : วันที่ห้า?สนามบินเถาหยวน ? สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2-6? ก.ค. 59
4-8? ก.ค. 59
9-13? ก.ค. 59
23-27ก.ค. 59
6-10? ส.ค.59
20-24ส.ค.59
27-31? ส.ค.59

6-10? ก.ค. 59
13-17? ก.ค. 59
7-11? ก.ย. 59
14-18? ก.ย. 59
21-25? ก.ย. 59
5-9? ต.ค. 59
22-26? ต.ค. 59

22-26? ต.ค. 59

ราคาท่านละ :

2-6? ก.ค. 59
4-8? ก.ค. 59
9-13? ก.ค. 59
23-27ก.ค. 59
6-10? ส.ค.59
20-24ส.ค.59
27-31? ส.ค.59
(15,900.-)

6-10? ก.ค. 59
13-17? ก.ค. 59
7-11? ก.ย. 59
14-18? ก.ย. 59
21-25? ก.ย. 59
5-9? ต.ค. 59
(16,400.-)

22-26? ต.ค. 59
(17,900.-)

สายการบิน?:


สายการบิน?NOK SCOOT

(Consotium)?M_?อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-เหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน (XW)


bt_reserve

? ? : วันแรก ดอนเมืองนัดพบ
? ? : วันที่สอง ไทเป- ล่องเรือทะเลทราบสุริยันจันทรา- วัดพระถัมซำจั๋ง- วัดจงไถซาน- วัดเหวินอู่- ชิมชาอู่หลง- เจียอี้
? ? : วันที่สาม เจี๋ยอี๋-?อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่สี่?ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่ห้า?ไทเป-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานเย่หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ซีเหมินติง
? ? : วันที่สี่ ไทเป-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

27-29 ต.ค 59

ราคาท่านละ :

24,999.-

สายการบิน?:


สายการบิน?NOK SCOOT

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไต้หวันเกาสง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 188 คน