ทัวร์ไต้หวันเกาสง

(โชคทวีทัวร์)?CTPE6_Countdown ไต้หวัน เกาสง 5 วัน 5 วัน 4 คืน?(TG)?30 ธ.ค 59 ? 3 ม.ค 60

BANNER CTPE6

? ? : วันแรก 30 ธ.ค. 59? กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) ? ไทเป
? ? : วันที่สอง?31 ธ.ค. 59???? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซาน ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค. 60? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เกาสง) ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซา ? วัดโฝวกวงซัน ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ??
? ? : วันที่สี่?2 ม.ค. 60 อ่าวซีจือ ? อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซำจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม?
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค. 60 ขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 (ชั้น 89) ? ตลาดซีเหมินติง ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ??

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ไต้หวันเกาสง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 645 คน