ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม

(Consotium)_G_ HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว]? 6D4N TG

นาริตะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สนามบินโอซาก้า
? ? : วันที่สอง โอซาก้า ? เมืองเกียวโต ? วัดคิโยมิสึ ? วัดคินคาคุจิ ? ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ? เมืองนาโงย่า
? ? : วันที่สาม เมืองนาโงย่า ? ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ? ทะเลสาบฮามานา? ? อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ? ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ? หุบเขาโอวาคุดานิ ? แช่น้ำแร่?
? ? : วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 59 ]
กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 59] โตเกียว ? ช้อปปิ้ง?
? ? : วันที่ห้า อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่หก?วัดอาซากุซะ ? เมืองนาริตะ ? ห้างจัสโก้อิออน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-06 / 07-12 / 13-18 ธันวาคม 2559 [Fuji 5th]
20-25 / 21-26 / 22-27 ธันวาคม 2559[Snow]
27 ธันวาคม ? 01 มกราคม 2560[Snow]
28 ธันวาคม ? 02 มกราคม 2560[Snow]

ราคาท่านละ :

01-06 / 07-12 / 13-18 ธันวาคม 2559 [Fuji 5th]
55,900.-
20-25 / 21-26 / 22-27 ธันวาคม 2559[Snow]
57,900.-
27 ธันวาคม ? 01 มกราคม 2560[Snow]
69,900.-

28 ธันวาคม ? 02 มกราคม 2560[Snow]
71,900.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_ SUPER COOL TOKYO OWAKUDANI 5D3N XJ

นาริตะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่

? ? : วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 01-22 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 23-31 ธ.ค. 59 โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

04-08 ธ.ค. 59
05-09 ธ.ค. 59
10-14 ธ.ค. 59
11-15 ธ.ค. 59
12-16 ธ.ค. 59
13-17 ธ.ค. 59
17-21 ธ.ค. 59
18-22 ธ.ค. 59
19-23 ธ.ค. 59
01-05 ธ.ค. 59
02-06 ธ.ค. 59
03-07 ธ.ค. 59
09-13 ธ.ค. 59
14-18 ธ.ค. 59
15-19 ธ.ค. 59
16-20 ธ.ค. 59
20-24 ธ.ค. 59
21-25ธ.ค. 59
22-26 ธ.ค. 59
23-27ธ.ค. 59
24-28ธ.ค. 59
25-29ธ.ค. 59
26-30 ธ.ค. 59
28 ธ.ค.-01 ม.ค.
29 ธ.ค.-02 ม.ค.
30 ธ.ค.-03 ม.ค.
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

32,900
33,900
35,900
38,900
49,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_SAWARA TAKAYAMA OSAKA WINTER 7D4N
ซาวาระ – คารุยอิซาว่า – ทาคายาม่า – โอซาก้า XJ

น้ำตกเคง่อน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง สนามบินนาริตะ-วัดนาริตะ-เดินเล่นชมเมืองซาวาระ เมืองคินูกาว่า-แช่น้ำแร่
? ? : วันที่สาม เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบชูเซนจิ
ช้อปปิ้งคารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่สี่ สวนแอปเปิ้ล-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า
ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาชิ ซูจิ-แช่น้ำแร่

? ? : วันที่ห้า เมืองกิฟุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
ชมอุโมงค์ไฟ NABANA NO SATO
? ? : วันที่หก เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ [โอซาก้า]

? ? : วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ [โอซาก้า]-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

26 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60
27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
31 ธ.ค. – 05 ม.ค.60
28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59 – 04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

67,900
71,900
75,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
SUPER COOL TOKYO FRUIT FRAM 5D3N โตเกียว – อาซากุซะ – ลานสกีฟูจิ -ฟาร์มสตอเบอรี่ – ช้อปปิ้งโตเกียว XJ

วัดอาซากุซะ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
? ? : วันที่สอง นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่
? ? : วันที่สาม กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
? ? : วันที่ห้า สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10-14 ม.ค. 59
11-15 ม.ค. 59
12-16 ม.ค. 59
13-17 ม.ค. 59
17-21 ม.ค. 59
18-22 ม.ค. 59
19-23 ม.ค. 59
20-24 ม.ค. 59
24-28 ม.ค. 59
25-29 ม.ค. 59
31 ม.ค. -04 ก.พ. 60
01-05 ก.พ. 59
02-06 ก.พ. 59
03-07 ก.พ. 59
07-11 ก.พ. 59
08-12 ก.พ. 59
14-18 ก.พ. 59
15-19 ก.พ. 59

16-20 ก.พ. 59
17-21 ก.พ. 59
21-25 ก.พ. 59
22-26 ก.พ. 59
23-27 ก.พ. 59
28 ก.พ.-04 มี.ค. 60
27-31 ม.ค. 60
09-13 ก.พ. 60 [2]

ราคาท่านละ :

29,900
29,900
32,900
32,900

เดินทางโดย :

แอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
This entry was posted in ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,717 คน